Atribuţiile Direcţiei Judeţene de Statistică VRANCEA

Direcţia Judeţenă de Statistică este organizată şi funcţionează în baza prevederilor Legii nr.226/11.06.2009– legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România. Direcţia Judeţeană de Statistică îndeplineşte în judeţ atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile Institutului Naţional de Statistică.

 

Direcţia Judeţenă de Statisti, instituţie publică cu personalitate juridică finanţată de la bugetul de stat, în subordinea Institutului Naţional de Statistică, organizează şi întreţine sistemul informaţional statistic în profil teritorial.

 

Direcţia Judeţeană de Statistică are ca obiect de activitate culegerea, prelucrarea, stocarea, analiza, difuzarea rezultatelor cercetărilor statistice şi constituirea la nivel teritorial a seriilor de date statistice oficiale cu caracter economic, financiar, social, demografic, juridic necesar elaborării politicii economice şi sociale, informării opiniei publice, asigurarea veridicităţii datelor furnizate de către operatorii economici şi sociali, serviciile publice, organismele guvernamentale şi nonguvernamentale, care se găsesc sau îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului, realizarea lucrărilor din programele anuale de activitate stabilite de I.N.S., publicarea şi diseminarea datelor statistice.

 

În realizarea obiectului de activitate, ce se întemeiază pe principiile autonomiei, confidenţialităţii, transparenţei, relevanţei, proporţionalităţii, deontologiei statistice şi a raportului cost/eficienţă, Direcţia Judeţeană de Statistică are următoarele atribuţii:

 1. asigură culegerea, verificarea, prelucrarea şi analiza datelor statistice de la operatorii economici şi sociali pentru cercetările prevăzute în Programul Cercetărilor Statistice aprobat;
 2. organizează şi efectuează cercetări statistice cu caracter special cum ar fi: recensăminte, anchete selective şi alte cercetări statistice pe baza dispoziţiilor primite de la INS.;
 3. organizează perfecţionarea pregătirii profesionale în domeniul statisticii pentru personalul din cadrul instituţiei;
 4. organizează instruiri, îndrumă şi acordă asistenţă metodologică operatorilor economici şi sociali pentru completarea formularelor;
 5. participă la evaluarea eficienţei şi definitivarea metodologiilor statistice elaborate de I.N.S.;
 6. propune soluţii pentru îmbunătăţirea sistemului de indicatori, a formularelor de colectare a datelor statistice precum şi a metodologiei de organizare şi realizare a cercetărilor asupra operatorilor economici sau asupra gospodăriilor populaţiei;
 7. asigură aplicarea normelor legale şi a celor stabilite de I.N.S. cu privire la determinarea şi publicarea indicatorilor statistici;
 8. furnizează către I.N.S. datele şi informaţiile statistice la perioadele şi termenele prevăzute în planul de activitate;
 9. informează din proprie iniţiativă administraţia publică locală şi la solicitarea acesteia, asupra evoluţiei principalilor indicatori de dezvoltare economico-socială şi a principalelor aspecte ce intervin în economia judeţului;
 10. prezintă semestrial I.N.S.-ului informări asupra activităţii desfăşurate;
 11. elaborează / proiectează anuare, breviare, buletine şi alte publicaţii la nivelul judeţului spre a fi publicate;
 12. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de I.N.S. prin acte normative pentru domeniul lor de activitate.

 

În îndeplinirea atribuţiilor, Direcţia Judeaţenă de Statistică are dreptul:

 

 • să solicite şi să obţină gratuit date şi informaţii statistice de la toate persoanele fizice şi juridice care se află, deţin capital sub orice formă sau desfăşoară o activitate de orice fel pe teritoriul României ;
 • să efectueze, cu aparatul propriu şi alţi colaboratori externi, cercetări statistice prin culegere directă a datelor statistice privind fenomenele economice şi sociale;
 • să aplice amenzi contravenţionale prin intermediul persoanelor anume împuternicite pentru aceasta în baza legii 226/2009(art.46) privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru refuzul sau întârzierea din culpă a furnizării datelor statistice solicitate, comunicarea de date eronate sau incomplete, refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de către conducerea DJS a documentelor şi evidenţelor necesare verificării datelor statistice, ca şi pentru neaplicarea măsurilor dispuse de conducerea DJS;
 • să solicite de la I.N.S. date şi informaţii statistice privind indicatorii calculaţi pe judeţ şi la nivel de ţară, pentru efectuarea de analize şi comparaţii pe judeţe, în cadrul regiunilor statistice, precum şi între regiuni.